แสดง 1 ถึง 20 จาก 152 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
1โครงการก่อสร้างลงหินคลุกบ้านโสกขุ่นหมู่ที่ 102016-05-236d2854ad312daa41249ce63cff1d2cc30.pdf
2ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง ม.4.pdf2016-06-236f2514de401439d7765b6a480fb50dd58.pdf
3ปร.5 โครงการก่่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง ม.42016-06-236f8f21112b760a9134d6011ac3f57fc99.pdf
4ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล2016-09-01173a3431cc1ad89c75362ac124e61417b.doc
5ฟอนต์ ไทยสารบรรณ 92016-10-0984979eda7c7d304523953c757442c88c5.zip
6ติวเข้ม 3,494 ท้องถิ่นไทย2016-10-0998ac320223247c0ea41af99bfba86117c.pdf
7แผ่นแบบ (TEMPLATE) หนังสือราชการหนังสือภายใน2016-10-09759d933585c9889bad7d36d9287b28d86.doc
8แผ่นแบบ (TEMPLATE) หนังสือราชการหนังสือภายนอก2016-10-097a9de38ee3b247f59ab4508af42d25779.doc
9แผ่นแบบ (TEMPLATE) หนังสือราชการหนังสือประทับตรา2016-10-097c946db16ae36e025a356c31ce82e9b32.doc
10แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว2016-10-09784a74aa781e7985fd822d256362eb2e9.doc
11แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท2016-10-097397853fb8988875cd499607e3d310e8d.doc
12แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน2016-10-09764f41fa1fd4c17438abdfc43b1881057.doc
13มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล 2016-10-09133f8a77fc645408939616f2d4e7e124a.pdf
14อบต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 2016-10-0937a57d9902d14fe550f48d14c310e8979.pdf
15คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด2016-10-099088cb532866cd0bb60c9fa09ec179845.pdf
16รายการค่าประมาณการก่อสร้าง ระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 142016-10-194ccd0b3ff343919f1f6265801622eac8c.pdf
17สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวข้าง หมู่ที่ 142016-10-194827e8bec01eb58d4da1f0e034bb19277.pdf
18สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2,152016-10-194f0294d7157a05f8902f55139000b8818.pdf
19รายการค่าประมาณการก่อสร้าง ระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ 2,152016-10-194ffc920b8671ec8a21813179c9f4772a8.pdf
20ประมูลจ้างดครงการก่อนสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ,15 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์2016-10-191937f1c0cb0004ad1e5e492aa58d65a0c.pdf