ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา2020-06-22สำนักปลัดเหรียญทอง
2การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
3การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
4ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
5คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี2020-06-22สำนักปลัดทิวารัตน์ มาตรี
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ2020-06-22สำนักปลัด-
7คู่มืองานธุรการ2020-06-22สำนักปลัด-
8คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ2020-06-22สำนักปลัด-
9การเขียนทะเบียนประวัติ2020-06-12สำนักปลัดผู้ดูแลระบบ


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561