ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1การขออนุญาตจัดตั้งตลาด2020-07-13สำนักปลัด-
2การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร2020-07-13สำนักปลัด-
3การขออนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน คัดแปลง ต่อเติมอาคาร2020-07-13สำนักปลัด-
4การจัดเก็บภาษีป้่าย2020-07-13สำนักปลัด-
5การจัดเก็บภาษีป้่าย2020-07-13สำนักปลัด-
6การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน(1669)2020-07-13สำนักปลัด-
7การช่วยเหลือสาธารณภัย2020-07-13สำนักปลัด-
8การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์2020-07-13สำนักปลัด-
9การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค2020-07-13สำนักปลัด-
10งานทะเบียนพาณิชย์2020-07-13สำนักปลัด-
11เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง2020-07-06สำนักปลัด-
12เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง2020-06-15สำนักปลัด-


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561