ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-
2รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-
3งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25632020-07-01สำนักปลัด-


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561