ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองคลัง

person2-1
xxxxx
ผู้อำนวยการกองคลัง


งานการเงินและบัญชี

person2-2
xxxxx
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
person2-3
xxxxx
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
person2-4
xxxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

person2-5
xxxxx
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
person2-6
xxxxx
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
person2-7
xxxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานจัดเก็บรายได้

person2-8
xxxxx
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
person2-9
xxxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


person2-11
xxxxx
จ้างเหมาบริการ
person2-12
xxxxx
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 043 728 159 เบอร์แฟกซ์ :
Email : -