ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

person4-xxx
xxxxxxxx
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

person4-xxx
xxxxxxxx
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
person4-xxx
xxxxxxxx
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

person4-xxx
xxxxxxxx
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนตำบลบ่อแก้ว
person4-xxx
xxxxxxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศพด.xxxxxxxx

person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.1 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.2
person4-xxx
xxxxxxxx
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
xxxxxxxx
จ้างเหมาบริการ

ศพด.xxxxxxxx

person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศล.2 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.1
person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.2
person4-xxx
xxxxxxxx
จ้างเหมาบริการ

ศพด.xxxxxxxx

person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.1 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.1
person4-xxx
xxxxxxxx
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
xxxxxxxx
จ้างเหมาบริการ

ศพด.xxxxxxxx

person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.2 หัวหน้าสถานศึกษา
person4-xxx
xxxxxxxx
ครู คศ.1
person4-xxx
xxxxxxxx
ครูผู้ดูแลเด็ก
person4-xxx
xxxxxxxx
จ้างเหมาบริการ
person4-xxx
xxxxxxxx
จ้างเหมาบริการ


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561