พันธกิจ (Mision)

ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคต ข้างหน้า ทั้งนี้พันธกิจ หรือภารกิจหลัก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จะต้องทำมีดังนี้

1. พัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเสริมสร้างเยาวชน ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. บริหารการจัดการปัญหาภาวะทุกด้าน เพื่อพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สดใสหน้าอยู่ ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ประชาชนตำบลกุดรัง โดยจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า ถนน การจราจร ใหสะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง รวมถึงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนตำบลกุดรัง และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกัน
5. พัฒนาและสิ่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตำบลกุดรัง ทุกคนมีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ และให้ชุมชนเกิดชุมชนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือและ แบ่งปันภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเกื้อกูล
7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง