นโยบาลและยุทธศาสตร์

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้การสอนในทุกระบบ และทุกระดับ
2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ
2. ก่อสร้าง บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
3. พัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์
4. จัดทำผังเมือง และการควบคุมอาคาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง ในชุมชนและสังคมแนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเครือข่าย
6. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและชุมชน
7. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
8. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการลงทุน แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะ
3. สนับสนุนการพาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานชุมชนได้อย่างสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางพัฒนา
1. สนับสนุนและส่งเสริมการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. อนุรักษ์ คุ้มครองโบราณสถานที่สำคัญ