ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้บริหาร


นายประวัติ กองเมืองปัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


รอข้อมูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

รอข้อมูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง


รอข้อมูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561