ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร | หน่วยตรวจสอบภายใน |

กองช่าง


xxxxxx
ผู้อำนวยการกองช่าง


xxxxxx
เจ้าพนักงานธุรการ

xxxxxx
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

xxxxxx
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


xxxxxx
จ้างเหมาบริการ

xxxxxx
จ้างเหมาบริการ


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561