วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) “ตำบลน่าอยู่ กุดรังรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”