แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#รายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินในการเลื่่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25592020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
2มาตราการให้รางวัลและการลงโทษผู้ทำผิดวินัย2020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
3มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 25612020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
4มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25612020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
5สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25622020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 25622020-06-26สำนักปลัดเหรียญทอง
7หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25612020-06-25สำนักปลัดเหรียญทอง


ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
เบอร์โทร : 0 4375 0210 เบอร์แฟกซ์ : 0 4375 0209
Email : 6441201@dla.go.th

จัดตั้งเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561