• [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้ออาหารเสริม(นม)สดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาอบต.กุดรัง จำนวน 1,617 กล่อง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 1 เมย.- 15 พ.ค 2562 จำนวน 38 วัน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง) หมายเลขทะเบียน 416-56-003 จำนวน 1เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวข้าง หมู่ที่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.7860 มค.บรรทุกต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พศ.2562ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างไถและยกร่องปรับปรุงแปลงเพือใช้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ในวันที่ 21 พค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศักภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 3) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562)อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) เช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 พค.2562 ณ.บ้านนาเจริญ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมศํกยภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 พค. 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) เช่าที่พักโฮมสเตย์โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง(กิจกรรมที่ 2)ในระหว่างวันที่ 10-12 พค. 2562 ณ.บ้านนาเจริญ ต.ดอนจิก อ.พิมูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1และบ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง (วันที่ 27-28 เม.ย 62) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมารถปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 30-0192 มค.เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี(ช่วงที่ 2) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมารถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 32-9058 กทม.เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี(ช่วงที่ 2) ในวันที่ 26 เมย.2562 ณ.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรายขาว อ.เมือง จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเช่าห้องประชุมสำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562 ณ.รร.พิมานอินแกรนด์ ในระหว่างวันที่ 27-28 เมย.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง (วันที่ 27-28 เม.ย 62) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) เช่าที่พัก 1 คืนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง (วันที่ 27 เม.ย 62) ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง (วันที่ 27-28 เม.ย 62) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจัดทำป้ายประประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศํกยภาพการเรียนรู้และเยาวชนตำบลกุดรัง ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีแห่พระสองตำบล(กุดรัง-ห้วยเตย) ในวันที่ 23 เม.ย 2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่พร้อมคนขับแห่ตลอดงานแล้วเสร็จ จำนวน 30 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่พระสองตำบล ในวันที่ 23 เม.ย 2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่พร้อมคนขับรถแห่ตลอดจนงานแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 30 คนตามโครงการสืบสานประเพณีแห่พระสองตำบล(กุดรัง-ห้วยเตย) ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาจัดขบวนนิทรรศการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนกลองยาว โครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟและฐานบั้งไฟสำหรับจุด โครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 เม.ย 2562 ณ.บริเวณกู่กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที พิธีเปิด-ปิด พร้อมติดตั้งรื้อถอนเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กต 7768 มค จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฮักกุดรัง หมู่ที่ 10 บ้านโสกขุ่น ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้องลงหินคลุก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างปรับปรุงผิวถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้ำใส ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและกาแฟ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญญาณวับวาบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองป้าน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 3 ชุด (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน(ดำเนินการ เดือน เมษายน2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสงเสริมและพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวันตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่3-26 เมย.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม)ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าภรณ์วิลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เหรียญ บัตรประจำตัวและกระติกน้ำแข็ง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2092 มค.รับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)อบต.กุดรัง ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองการเกษตร) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ.รร.พิมานอินน์ แกรน์ อบต.กดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลกุดรัง ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ.รร.พิมานอินน์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดเตรียมการสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลกุดรังระหว่างวันที่ 25-27มี.ค2562ณ.รร.พิมานอินน์ แกรนด์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมารถปรับอากาศศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง) จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ 200 มล.รสจืด โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ 200 มล.รสจืด โรงเรียนบ้านหัวช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ 200 มล.รสจืด โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ 200 มล.รสจืด โรงเรียนบ้านกุดรัง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมหมายเลขทะเบียนบท.6797 มค.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เด็กและผู้ปกครอง ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็ก ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Pc ComPag รหัส 416-56-0027 (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2092 มค.รับส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมารถโดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน 10 -2046 มค.ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์อินเตอร์เน็ต(กสทช.) จำนวน 8 เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1โครงการ] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องรถดับเพลิง 82-0924 มค. จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี 2562(กิจกรรมที่ 1) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการคัดแยกชยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycte) ในวันที่ 15 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs(Reduce,Reuse,Recycle) ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 1) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง(ในพื้นที่)ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง)ในวันที่ 14 กพ.2562อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ(สภาประชารัฐสภากุดรัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกลี่ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 24 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมุู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.หนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ.ดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 2 ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการ) จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมารถยนต์ทะเบียนหมายเลข นข.2092 มค.รับ-ส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 คัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำใส หมู่่ที่ 12 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะหนองนาดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 41-658-0032 (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมุู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) รหัส 416/50/017 จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด-ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-45 (กองคลัง) อบต.กุดรัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(กองสวัสดิการและสังคม) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มค.2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่-พิธีเปิดและซุ้มกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.บ้านดอนโมง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดรัง หมุ่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ..มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 990 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 682 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ 200มล.(รสจืด)ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง จำนวน 1,980 ถุง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างก่อสร้างถนนคสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6797 มค.จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาจำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาทำใบประกาศพ่อดีเด่นโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อไม้ัอัดขนาด 20 มม จำนวน 8 แผ่น .และไม้ขนาด 1X2X2.5 ม. จำนวน 30 ท่อน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดพร้อมระบบสัญญาณทั้งระบบ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน 8 รายการ(กองการศึกษา)ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่งเวที สถานที่เปิด สถานที่ลอยกระทงพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขนาด 2.4x6x150 เมตร จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบค.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ2561(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหัวขัว (จุดที่ 1) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer รุ่น FIS หมายเลขเครื่อง 416-60-44 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขเครื่อง 416-58-0035และหมายเลขเครื่อง 416-58-0032 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ประจำปี2562] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ.บ้านกุดเม็ก ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ.บ้านหนองป้าน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน1,144 ถุง ให้กับโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืดให้กับโรงเรียนบ้านกุดรัง จำนวน 1,144 ถุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 ต.กุดรั อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุทำการล้อมรั้วแปลงศูนย์ทุ่งหญ้ากุดรังตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชออันเนื่องจากพระราชดำริฯสมดเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงถนนผิวถนน คสล.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้ามหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค.เพื่อรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในเขตอบต.กุดรัง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค.จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาบริการรถยกรถขยะหมายเลขทะเบียน 81 -4017 มค. อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9 บ้านหัวขัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 29 พ.ค 2562 ณ.ศพด.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ.อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) จำนวน 13 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการเกษตร) จำนวน 1 รายการเพื่อใช้ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (ปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน กต 7768 มค. จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562(วันธรรมะสัญจร) ในวันที่ 24 กค. 2562 ณ.วัดบ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์ฮักกุดรังและลงหินคลุก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัวและชุมชน(ปีงบประมาณ 2562) ในระหว่างวันที่ 26 กค.-10 สค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-51-007 จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน รอบพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมลงหินคลุกศูนย์ทุ่งหญ้ากุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัวและชุมชนในระหว่างวันที่ 26 กค.-10 สค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรโครงการส่งเสิรมการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัวและชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 กค.-10 สค. 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ค่าจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ค่าวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ค่าจัดสถานที่ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างค่าจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อค่าวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8] -> คลิกอ่าน..
 • [15) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2890 มค. รับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อชุดรีโมทคอลโทรล เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 420-51-0007 พร้อมติดตั้ง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯอบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิดติดท้ายกระบะ 4 ล้อ จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการร่องระบายน้ำบ้านโคกลี่ หมู่ที 5 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค. 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ ไม่เกิน 100 ลิตร จำนวน 590 ถัง (กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างถนนยกร่องถมดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนาด 200 ซีซี รสจืดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดรัง จำนวน 1,360 ถุง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการเกษตร) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน 4 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างร่องบำบัดน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการ) จำนวน 11 รายการ อบต.กุดรัง ต..กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านดอนโมง หมู่ที่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-4017 มค. จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 70 แกรม (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง จำนวน 51 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศพดอบต.กุดรัง จำนวน 42 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศพด.บ้านหนองคลอง จำนวน 37 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer รุ่น M2610Gs หมายเลขเครื่อง 279811 (ศูนย์ กสทช.) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.กุดรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อโต๊ะฟอร์เมก้า จำนวน 10 ตัวและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อหนังสือเรียน(3-5ปี) จำนวน 4 รายการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อหนังสือเรียน(3-5ปี)จำนวน 4 รายการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 9 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 90 ตัว อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อเก้าพลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 90 ตัว อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 90 ตัว อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อโต๊ะฟอร์เมก้า จำนวน 10 ตัวและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.กุดรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อบต.กุดรัง(ด้านหลังห้องกสทช.) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการเกษตร) จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 10-2046 ทึ รับ-ส่งนักเรียนและครู ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 ของศพด.อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตอบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.กุดรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จำนวน 1 ป้าย ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างร่องบำบัด(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างต่อเติมหลังคาเวทีอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างก่อสร้างร่องบำบัดน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 6 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตอบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2890 มค.รับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศพด.อบต.กุดรัง) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่ HOsting และDomain Namewww.kudrang.go.th 1 ปี(วันที่ 1 ตลาคม 2562-30 กันยายน 2563) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมพัฒนาการแลการเรียนรู้ในตเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศพด.วัดกลางกุดรัง ในวันที่ 25 กย 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในอบต.กุดรัง จำนวน 2 เครื่อง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในอบต.กุดรัง จำนวน 2 เครื่อง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อนมยูเอชที รสจืด(ตรากลาง)ขนาด 200 ซีซี ให้กับศพด.วัดกลาง จำนวน 1,020 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อนมกล่องยู เอชทีรสจืด ขนาด 200 ซีซีให้กับศพด.วัดกลางกุดรัง จำนวน 495 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 11-31 ต.ค 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมารถยนตฺ์หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค.รับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พย.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ เวที พิธีเปิด-ปิดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พ.ย 2562 อบต.กุเดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ)ตามโครงการปรัปปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ) ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย. 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ)ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย.2562 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 9 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ)ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book)รหัส 416-60-43 จำนวน 1 เครื่องและคอมพิวเตอร์ Lenovo รหัส 416-61-048 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มอก.(กองคลัง) จำนวน 2 หลัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (กองคลัง) อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง (กองการเกษตร) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูบในระบบ)ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรังอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ)ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย. 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาสำรวจข้อมูล(ลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ)ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 6-27 พ.ย.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค.เพื่อรับ-ส่งเด็กนักเรียนศพด.อบต.กุดรัง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านกุดรัง หมู่ท่ 1 ตำบลกุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาสำหรับการแข่งขัน ในวันที่ 9 ธ.ค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬาสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการส่งเสริมพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จำนวน 4 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตรย์พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนืองในโอกาสพระบรมราชาภิเษก พุทธศํกราช 2562 ในวันที่ 4 ธ.ค2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมพิธีรับพระาชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนิ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 ธ.ค.2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านสว่าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านหัวช้าง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันดูแลความเรียบร้อยตลอดการแข่งขันจนแล้วเสร็จ พร้อมตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดตลอดจนรื้อถอนระหว่างวันที่ 1.-22 ธ.ค2562 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณ๊ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลำห้วยภายในเขต อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองการศึกษา) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อแฟ้มปกแข็ง ขนาด 3 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 โหล อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองการเกษตร) จำนวน 3 กล่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81- 4017 มค จำนวน 7 รายการ อบต.กุดรังอ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาสำรวจข้อมูลลงพื้นที่และบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 16 หมู่บ้าน ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 10 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืดให้กับศพด.วัดกลางกุดรัง จำนวน 693 ถุง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) รหัส 416-58-0035 จำนวน 1 เครื่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามโครงการตามพระราชดำริในวันที่ 26 ธ.ค 2562 จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำร จำนวน 9 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 10 ป้ายเพื่อใช้โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามโครงการตามพระราชดำริ ประจำปี 2563 ณ.ศูนย์ฮักกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-58-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 26 ธ.ค 2562 ณ.ศูนย์ฮักกุดรัง ม.10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาค่าติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำลองเพื่อแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงศูนย์เรียนรู้่ตามโครงการตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 ณ.ศูนย์ฮักกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค 62-2 ม.ค. 2563 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างทำป้าย(ขนาด 1 ม.x2 ม ) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค 62- 2 ม.ค 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D1) จ้างจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 2 จุดเพื่อใช้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) รหัส 416-51-0028 จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างขยายเขตถนน คสล. บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับโครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 ม.ค. 2563 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2899 มค. เพื่อรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศพด. อบต.กุดรัง ประจำเดือน มกราคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างทำป้ายขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ - พิธีเปิดและซุ้มกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๒x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำซุ้มกิจกรรมและนิทรรศการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินคลุก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีีซี ให้กับโรงเรียนบ้านกุดรัง จำนวน 1980 ถุง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมความรู้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในวันที่ 2 ก.พ 2563 จำนวน 1 ป้าย อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในวันที่ 2 ก.พ 2563 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาจัดสถานที่และฐานการเรียนรู้ ฐานพลังงานทดแทน ฐานระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ฐานระบบน้ำหยดโดยใข้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการส่งเสริมความรู้ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืดให้กับร.ร.บ้านหนองคลอง จำนวน 2,583 ถุง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-007 อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างทำตราประทับ (ตรายาง) จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างอาคารธนาคารเมล็ดพันธุกรรมพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างซ่อมแซมถนนสายจากบ่อขยะไปหนองนาดี บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ทุ่งหญ้าไปหนองนาดี บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กองช่าง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2899 มค.รับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนา อบต.กุดรัง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓x๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 จากบ้านหนองป้านไปวังแสง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายจากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ไปบ้านหัวนาคำ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รหัส 416-60-44 และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโรหัส 416-50-016 (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 กล่อง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กต.7768 มค.จำนวน 1 คัน อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) ซื้อวัดสุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.กุดรัง จำนวน 4 รายการ ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมแซมลำห้วยและร่องระบายน้ำ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ระดับกลาง,สูง และเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่งมีเบาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อชุดอปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดรัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองป้านไปบล๊อคคอนเวิอร์ส ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลี่ หมู่ที่ ๕ จากบ้านโคกลี่ไปนานายสมหมาย อ่อนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W1) จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note book หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A 4) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔ จากบ้านหัวช้างไปโนนบ้านฮ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขยาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน -๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๕๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตะภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) จ้างเหมาบริการรถยก เพื่อยกรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๗ มค. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้่าง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกระติกน้ำแข็ง ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 อบต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก พิมพ์ cannon LBP ๖๐๓๐) จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาค่าอาหารว่าง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D2) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [W2) จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองคลอง จำนวน 45 คนละๆ 20 บาท จำนาน 20 วัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [B0) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [P0) จ้างเหมาโครงการขุดลอกน้ำห้วยแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
 • [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางกุดรัง ประจำเดือน พ.ย.2562 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..