แสดง 21 ถึง 40 จาก 152 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ 
      
21รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2016-12-051b71845bdddc6585808c5f8fe4dc8a2b5.pdf
22บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง2016-12-05113e74b1af069f3157ff1f1aaafd8a2a3.pdf
23ปร.4 บ้านหนองบัวหมู่ 22016-12-05427d6c893ed3e5db5ca269ca5da2cc33b.pdf
24ปร.5 บ้านหนองบัวหมู่ 22016-12-054b00880377ed2c8994a01d032c49d9a03.pdf
25ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล2016-09-01173a3431cc1ad89c75362ac124e61417b.doc
26แบบปร.5โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจุดเดิมบ้านโสกขุ่นหมู่10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2016-12-09445de7e71822475c5a20c4d4956636bb4.pdf
27แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจุดเดิมบ้านโสกขุ่นหมู่10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2016-12-0945d8809de4fef5142b79bdc0d06291a70.pdf
28ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจุดเดิมบ้านโสขุ่น หมู่10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2016-12-094da37981c3677eb27109fd454e559ef97.pdf
29โครงการก่อสร้างลงหินคลุกบ้านโสกขุ่นหมู่ที่ 102016-05-236d2854ad312daa41249ce63cff1d2cc30.pdf
30โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลกุดรัง ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ ม.102017-03-086b690c37ef011ee170a917c7033ff7862.pdf
31ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลกุดรังศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ บ้านโสกขุ่นหมู่102017-03-0860f43daa9132145817cbc4b2ee5ca37e5.pdf
32ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง หมู่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-1368defae2c708efdeda98993936e2a4650.pdf
33โครงการก่อร้างถนน คสล.ม.4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-13600c051e24d5540dd0ebeb7df578c3b52.pdf
34โครงการก่อร้างถนน คสล.ม.2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-146b08fedb1f6dc48da743f0ec312e05872.pdf
35ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ 2 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-1465d5d7af018de54853f00eee1ae22ffef.pdf
36โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน กองคลัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-1469e597d49f352ee794a399cbd3d6edaff.pdf
37ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน กองคลัง อบต.กุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม2017-03-146fa8045af80091f53b1162fccf9c782da.pdf
38ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ถนนลงหินคลุกบ้านโสกขุ่น หมู่ที่ 102017-06-0765d7cad9bf7f252632932f18bcaf2928e.pdf
39ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ถนนลงหินคลุกบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 52017-06-076cf4faab4fcbd5172002d7e70fea9aa1a.pdf
40ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวช้าง ม.4.pdf2016-06-236f2514de401439d7765b6a480fb50dd58.pdf